17. mai🇳🇴

17. mai nærmer seg, og hva er vel en nasjonaldag uten flaggheising og korpsmusikk? Tradisjon tro heiser vi flagget kl 8:30, mens Sofienberg Musikkorps spiller to vers av «Ja, vi elsker». Alle beboere er velkomne til å overvære dette, enten i bakgården eller fra vindu/balkong. Hipp hipp hurra!

Innkalling til generalforsamling 4. april kl. 18.00, Ola Narr 1

Styret i borettslaget ønsker på denne måten å innkalle alle andelseiere til årets ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen avholdes torsdag 4. april kl. 18.00 i lokalet med adresse Ola Narr 1.

Generalforsamlingen kommer som vanlig til å behandle årsrapport og årsregnskap for 2018, og dessuten tre innkomne forslag vedrørende utearealene, kameraovervåking av indre gårdsrom og forslag om å si opp rammeavtale med Markisemannen. I tillegg skal det velges nytt styre. Styreleder gjennom fem år tar ikke gjenvalg grunnet at han har flyttet fra borettslaget. Tre av fire styremedlemmer tar heller ikke gjenvalg.

Nytt for i år er at sakspapirene til generalforsamlingen sendes ut digitalt til alle som har samtykket til digital kommunikasjon fra OBOS. Dette innebærer at ca. halvparten av alle andelseiere vil få sakspapirene sendt per e-post. Har du ikke mandag 25. mars mottatt disse dokumentene, må du henvende deg til vår forretningsfører i OBOS, Morten Wiker Røstengen, (morten.wiker.rostengen@obos.no eller telefon 22 86 55 00) slik at din e-postadresse kan oppdateres og du kan få tilsendt sakspapirene på nytt.
Har du ikke samtykket til digital kommunikasjon, vil sakspapirene bli sendt til deg i posten. Vi anslår at du får dokumentene i dag fredag 22. mars eller mandag 25. mars.

Har du ikke mottatt dokumentene mandag 25. mars tar du kontakt med Morten på e-posten ovenfor.

Ønsker du sakspapirene i papirform til tross for at du har samtykket til digital kommunikasjon, sender du en e-post til Morten, som ordner med en papirkopi til deg.

Vi håper at vi ses på generalforsamlingen den 4. april!

Med vennlig hilsen
styret

Valg av tillitsvalgte

Ved årets ordinære generalforsamling den 4. april skal det velges tillitspersoner i borettslaget.

Valgkomiteen søker personer til følgende verv:
• Styreleder for 1 år
• 1-2 styremedlemmer for 2 år
• 1-2 styremedlemmer for 1 år
• 2-4 varamedlemmer for 1 år
• 3 medlemmer til valgkomiteen for 1 år
• 1 delegert med vara til obos generalforsamling for 1 år

Tidsbruk for tillitsvalgte:
• Delta i styremøte en gang per måned, møtefri i juli (ca. 1-2 timer)
• Styreleder / nestleder (nødvendig tid)
• Øvrige styremedlemmer (ca. 1-2 timer per uke)
• Varamedlemmer møter ikke på styremøtene

Styremedlemmers verv er honorerte.

Interesserte og engasjerte beboere bes kontakte valgkomiteen innen 3. februar 2019.

Spørsmål og eventuelle forslag til kandidater sendes valgkomiteens leder Kristin Sliper, på e-post sliperk@msn.com.

Ordinær generalforsamling 2019

Det vises til borettslagslovens § 7-4: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan
utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

Frydenberg Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling 4. april 2019.

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende
senest 3. februar 2019.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av
generalforsamlingen må det:
– gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
– formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslag sendes til post@frydenbergborettslag.no. Du kan også levere ditt forslag i styrets postkasse i oppgang 11 E.

Med vennlig hilsen
styret

Økning i felleskostnader

Som varslet i brev sendt til alle andelseierne 28. desember 2018 kommer felleskostnadene til å øke med 4 % fra 1. februar 2019. Kapitalkostnad for balkong påvirkes ikke av denne endringen.

Bakgrunnen for justeringen er en kraftig økning i de kommunale avgiftene. Kommunen har for 2019 økt avgift for vann og avløp med 9,5 %, og avgift for renovasjon med 8,8 %. I tillegg har kostnadene for borettslagets forsikring, fyring og lån steget.

I brevet informerte OBOS også om at nye giroer vil bli tilsendt den enkelte i god tid før forfall. Dersom du har avtalegiro med beløpsgrense, må du ta kontakt med banken din for å endre denne.

Med vennlig hilsen
styret