Retningslinjer ved oppussing av andel

1. Andelseieren er etter vedtektene til borettslaget ansvarlig for løpende vedlikehold av sin andel.

2. Støyende oppussing er etter husordensreglene lov i tidsrommet 8-20 mandag – fredag og 10-18 lørdag. Søndager skal det være ro i borettslaget.

3. Ved oppussing blir det ofte en stor mengde avfall. Dette avfallet plikter beboeren å fjerne for egen regning. Det skal ikke kastes i avfallsskurene eller i containere når disse er tilgjengelige.

Avfallssekker og lignende brukes med fordel når det er mye avfall fra oppussingen. Disse må plasseres minst 1,5 meter ut fra byggene (etter gjeldende regler i brannforskriften). De må også plasseres slik at de ikke står i veien og hindrer ferdsel. Det er beboers ansvar å få disse sekkene fjernet så raskt som mulig.

Alle beboere må melde inn til styret når de skal pusse opp og benytte seg av i-sekker slik at vi har oversikt over hvem de tilhører. Det er fremover tillatt å utplassere isekk maks en uke. Er det behov for å plassere ut i-sekk utover en uke må dette søkes styret.

4. Skal oppussing foregå over lengre tid, dvs. utover én dag, må du som beboer sette opp nabovarsel med kontaktinformasjon og antatt tidsramme for oppussingen, slik at dine naboer er forberedt og eventuelt kan ta kontakt med deg hvis de blir forstyrret. Du som eier står alltid ansvarlig for støy som oppstår i forbindelse med arbeidene.

Vi anbefaler at varslet settes opp i din egen oppgang og nabooppgangene. Vaktmester kan hjelpe deg med oppslag i nabooppgangen. Vi anbefaler også at du, om du er
medlem, legger varslet i borettslagets facebookgruppe. (Frydenberg borettslag)

5. Ved innvendige forandringer som flytting av kjøkken, åpning av bærende vegger, flytting av vegger og fjerning av vegger er dette søknadspliktige tiltak. Søknad skal sendes til styret skriftlig. Informasjon om hvilken dokumentasjon styret krever, fås ved henvendelse til styret på e-post post@frydenbergborettslag.no.

Styret behandler slike søknader ved styremøtene, som avholdes én gang i måneden. Det er derfor viktig at søknad om slike forandringer sendes i god tid i forkant.

6. Er forandringen søknadspliktig etter lover og regler, er det beboers ansvar å sørge for at offentlige godkjenninger og tillatelser foreligger før arbeidene starter.

7. Alle skader som skulle oppstå på vegger, tak, gulv og i oppgangene, må utbedres om-gående, og kostnaden for utbedringer dekkes av ansvarlig beboer.

8. Inngangsdøren til leiligheten må holdes lukket så mye som mulig. Dette ettersom støv og lignende raskt spres i oppgangen. Brannvarslingsanlegget fylles fort av støv, og det-te koster borettslaget penger i form av at detektor må byttes ut. Må en detektor byttes ut, blir denne kostnaden fakturert den enkelte andelseier.

Vaktmester har deksel man kan hente slik at nedstøving av detektor minimeres.

9. Brudd på retningslinjene er å se på som brudd på borettslagets vedtekter og husordens-regler, og følges opp av styret på lik linje med tidligere.