Husordensregler

Frydenberg borettslag er et andelslag der andelseierne i fellesskap – ikke OBOS – eier bygningene og tomten. Andelseierne er i fellesskap ansvarlige for at eiendommene holdes i god stand, og borettslagets omdømme er det beste.

Hver enkelt andelseier med familie er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. Husordensreglene inneholder ikke bare plikter, de skal først og fremst sikre alle beboere et godt bomiljø med orden, ro og hygge i hjemmene.

1. Formål og omfang

1.1. For å sikre et godt bomiljø ved at alle tar hensyn til hverandre, har borettslaget blitt enige om følgende husordensregler:

1.2. Husordensreglene gjelder for alle som oppholder seg i borettslaget, inklusive egne husstandsmedlemmer, besøkende og leietakere.

 

2. Alminnelige husordensregler

2.1. Ingen må sette fra seg gjenstander i oppgangene som blokkerer rømningsveier, eller som er brennbare.

2.2. Det må ikke settes kjøretøy eller lignende på gårdsplassen mellom blokkene i strid med de til enhver tid gjeldende parkeringsbestemmelser.

2.3. Det skal være enhetlig inntrykk på blokkene, og det er derfor ikke lov å sette opp flaggstenger, parabolantenner, skilt og lignende uten styrets godkjennelse.

2.4. Dører til hovedinngang, vaskeri, loft og kjeller skal alltid være låst. Man skal ikke slippe inn uvedkommende som ringer på i oppgangen.

 

3. Regler om ro i leiligheter og på borettslagets område

3.1. Det skal være ro i leilighetene og på borettslagets område fra klokken 23.00 til 07.00.

3.2. Ved spesielle anledninger, som medfører ekstra støy etter kl. 20:00, skal naboene varsles i god tid.

3.3. Musikkøvelser, banking og boring kan bare skje i tidsrommet 08.00–20.00 mandag til fredag, og klokken 10.00–18.00 på lørdager.

3.4. Ved oppussing over tid, skal naboer varsles.

3.5. Musikk- og sangundervisning må søkes om til styret.

3.6. Søndager og helligdager (røde dager) skal det være ro i leilighetene og på borettslagets område.

 

4. Dyrehold

4.1. Dyrehold må søkes om til styret. Dersom gode grunner ikke taler mot det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre beboerne, vil søknaden bli innvilget. Se borettslagsloven § 5-11 fjerde ledd.

4.2. Søknaden skal være behandlet innen to måneder. Passivitet er å anse som godkjenning.

4.3. Husdyreier plikter å rette seg etter offentlige vedtekter for hundehold også på borettslagets område.

4.4. Husdyreier er ansvarlig for skader og ulemper dyret medfører for eiendom og personer.

4.5. Eventuell klage på dyrehold må skje skriftlig. Styret kan innkalle partene til samtaler i saken. Berettigede klager på dyreholdet kan medføre plikt til å fjerne dyret/dyrene.

 

5. Balkonger

5.1. Balkongrekkverk og vinduer må ikke brukes til lufting av tøy eller sengeklær. Risting av gulvtepper o.l. på balkonger, i trappeganger eller ut av vinduet er forbudt.

5.2. Blomsterkasser og blomsterpotter på balkongen er den enkelte beboers ansvar. Blomsterkassene skal monteres på balkongkantens innside p.g.a sikkerhet. På brannbalkonger skal det ikke monteres blomsterkasser på rekkverket av hensyn til rømningsvei.

5.3. Beboer har ansvar for å vedlikeholde balkongen. Dette innebærer å vaske og olje balkongdekket minst annethvert år.

5.4. Balkonger skal ikke benyttes som lagringsplass for søppel, møbler eller lignende.

5.5. De ytterste 60 cm på brannbalkongene er rømningsvei. Rømningsveien må alltid holdes fri.

5.6. Beboer står ansvarlig for å fjerne snø fra brannbalkonger på en slik måte at rømningsvei opprettholdes.

5.7. Kun elektriske griller eller varmelamper kan brukes på balkonger.

5.8. Belysning på balkonger skal ikke være til sjenanse for andre.

 

6. Søppel og avfall

6.1. Søppelskurene skal kun brukes til husholdningsavfall og papir/papp. Papp skal adskilles og pakkes flatt, slik at det ikke opptar unødig plass. Store biter med pappavfall skal skjæres opp i mindre biter før det kastes, slik at de ikke utfolder seg inne i containeren.

6.2. Det skal ikke hensettes søppel eller gjenstander i fellesarealene, verken innendørs eller utendørs. Hensatte gjenstander vil bli fjernet uten varsel. Ved midlertidig behov for lagringsplass (f.eks. ifm oppussing), kontakt styret.

6.3. Det skal kildesorteres i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser fra renovasjonsetaten i Oslo kommune.

6.4. Ved oppussing av leiligheter eller rydding av kjeller/loft skal dette avfallet ikke kastes i søppelskurene. Beboere plikter selv å kvitte seg med avfallet, eller høre med vaktmester om muligheten for å bestille en container.

6.5. Når borettslaget bestiller container, skal man følge regler for hva som kan kastes i denne.

6.6. Det skal ikke hensettes avfall utenfor søppelskurene. Dette tiltrekker seg mus og rotter. Se også pkt. 7.3.

 

7. Sykler og barnevogner

7.1. Sykler og barnevogner skal kun parkeres/låses på plasser dedikert til dette. Hensettes sykler/barnevogner på et annet sted kan de bli fjernet uanmeldt.

 

8. Skadedyr

8.1. Den enkelte beboer har ansvar for å holde boligen fri for insekter og skadedyr.

8.2. Beboeren plikter å varsle til styret umiddelbart dersom det oppdages skadedyr (veggedyr, kakerlakker, skjeggkre eller lignende) i boligen. Beboeren må sørge for desinfeksjon av boligen snarest mulig.

8.3. Det er ikke tillatt å mate dyr og fugler på borettslagets eiendom. Dyrefor eller mat som blir liggende ved husvegg, plen eller annet uteareal tiltrekker seg mus og rotter.

 

9. Vaskeri

9.1. Beboere forplikter seg til å følge det til enhver tid gjeldende vaskerireglementet. Dette er tilgjengelig i vaskeriet og på borettslagets hjemmeside.

 

10. Våtrom

10.1. Dersom det ikke er lagt godkjent membran, må det ikke dusjes direkte på baderomsgulv.

10.2. Beboer har ansvaret for å holde sluk og grenrør funksjonelt.

10.3. Oppussing av våtrom skal utføres av offentlig godkjent foretak og i henhold til gjeldende lovverk. Søknad om oppussing av våtrom skal sendes til styret i god tid.

 

11. Skader på boligen

11.1. Alle skadesaker skal meldes til styret.

11.2. Beboer plikter å begrense skaden på boligmassen, for eksempel ved å stenge av vann og kontakte rørlegger eller elektriker.

 

12. Fremleie og utleie

12.1. Fremleie må søkes om via OBOS og godkjennes av styret. Utleier har fullt og helt ansvaret for at leietaker til enhver tid følger regler gitt av borettslaget, og står dermed ansvarlig for eventuelle overtredelser.

12.2. Andelseieren kan leie ut hele leiligheten til andre i opptil 30 døgn i løpet av året uten godkjenning.

 

13. Meldinger og henvendelser

13.1. Meldinger fra borettslagets styre eller OBOS til andelseierne ved rundskriv eller oppslag gjelder på samme vis som husordensreglene.

13.2. Henvendelser angående husordensreglene skal skje skriftlig til styret, via e-post eller hjemmesidens kontaktskjema.

 

14. Brudd på husordensreglene

14.1. Brudd på husordensreglene er å anse som mislighold, og kan føre til sanksjoner.