Infoskriv Juni 2022

Ferietider
Styret tar ferie hele juli og vil da være mindre tilgjengelige på Vibbo og e-post. Vi ber derfor alle beboere ta kontakt dersom det er noe som trengs å avklares før sommerferien. All e-post og henvendelser vil sjekkes sporadisk i denne perioden.

Thomas vår nye vaktmester er tilgjengelig ved nødstilfeller.

Isekk
Det er mange som har valgt å pusse opp leilighetene sine og bruker i den forbindelse i-sekker til avfall. Styret innfører nye rutiner i borettslaget for å få et system. Alle beboere må melde inn til styret når de skal pusse opp og benytte seg av i-sekker slik at vi har oversikt over hvem de tilhører. Det er fremover tillatt å utplassere isekk maks en uke. Er det behov for å plassere ut i-sekk utover en uke må dette søkes styret.  Retningslinjer for oppussing ligger på våre websider:

Økonomi
Borettslaget har store kostnader for fjernvarme og varmtvann på grunn av høy og uforutsigbar fjernvarmepriser som tar av drifts og vedlikeholdsbudsjettet og gjør borettslaget sin økonomi uforutsigbar. Styret har tatt kontakt med forretningsfører i OBOS for å se muligheten for å skille ut kostnaden for fjernvarme og varmtvann fra felleskostnadene til en egen kategori på faktura fra borettslaget. Den nye kategorien vil bli justert opp/ned kvartalsvis etter borettslaget sitt fakturerte forbruk og fordelt etter fordelingsnøkkelen til borettslaget. Mer informasjon vil komme.
Styret vil også søke om støtte og følge opp prosjekt for alternativ energi effektive løsninger fremover.

Status hagen/utearelet
På årets general forsamling gikk forrige styre gjennom framdrift av hagearealet. Ettersom det var mange uforutsette utfordringer med bla.a. pandemien har budsjettet som var satt av til oppgradering av utearealet blitt brukt opp. Det er ikke satt av penger til videre oppgradering i årets budsjett som er vedtatt av årsmøte. Videre arbeid med uteprosjektet er derfor blitt satt på hold. Styret vil i år følge opp vedlikehold av utearealet slik det er i dag.

Status OBOS nøkler
Grunnet pressende behov for digitale nøkler på grunn av flere innbrudd og nøkler på avveie har styret med vedtak fra generalforsamlingen vedtatt å bestille OBOS digitale nøkler med chip. Dette betyr at borettslaget skal gå over fra fysisk nøkler på hovedinngangsdørene til nøkkelchip og digitale nøkler via app. Dette gjelder kun hovedinngangsdører, dører til kjellere og loft beholder de vanlige nøklene. Mer informasjon om overgangen kommer før det nye systemet skal tas i bruk.

Kontakt info ny vaktmester

Vår nye vaktmester Thomas Vandraas starter 4 juli. Han kan nås på følgende kontaktinfo:

Telefon: 96 22 72 92 eller på epost: vaktmester@frydenbergborettslag.no

Parkering MC sykler
Alle MC-sykler skal parkeres ved siden av avfalls-containere mellom blokk 11 og 9. Styret skal merke opp dedikerte plasser for å få et bedre system for parkeringen.

Grilling på balkonger
Sommeren er i gang og noe som følger med dette er grilling. I Frydenberg borettslag er det kun tillatt med el-grill på balkongene. Husk å ta hensyn til naboer. Borettslagets kull-griller i hagen kan brukes av alle.

Vedlikehold av balkonger
Hver beboer er ansvarlig for vedlikehold av balkongen til sin leilighet. Dette innebærer vask,

rensing av drenering og olje/beise balkongdekket minst annethvert år. Det har vært tilfeller av tette dreneringskanaler og det er da andelseier for balkongen med tett drenering som er ansvarlig for evt. vann- og fuktskader dette kan medføre.

Vi minner om at det ikke er tillatt å benytte balkonger som lagringsplass av f.eks. søppel og sykler, dette må plasseres nede i egen kjeller eller loftsbod.


Regler om støy i borettslaget

Nå som det er varmere i været er det mange som bruker balkonger og uteareal til festligheter. Alle bes om å vise hensyn til naboer og følge husordensreglene satt av borettslaget. Borettslaget husordensregler finnes på Vibbo og på www.frydenbergborettslag.no

Pergola i bakgården
Etter oppussing av utearealet har borettslaget fått to fine pergolaer. Disse kan brukes av alle beboere til arrangementer/middager og bursdager. Her er det første mann til mølla prinsippet som gjelder, men ingen skal bli bortvist fra fellesarealer. Vis hensyn til hverandre og hold støynivået til et akseptabelt nivå.


Forsøpling og i gjeninsetting av avfall i borettslagets felles ute og inne arealer
.

Ingenting skal settes igjen på fellesareal, utenfor kjellerboder eller utenfor søppel-konteiner.

Andelseier kan bli viderefakturert for fjerning av forsøpling / ting som blir gjensatt i fellesarealer forkant. Styret følger opp og slår hardt ned på dette. 


Postkasser
For et rydding inngangsparti er det kun tillatt med standard postkasseskilt på våre postkasser i oppgangene, klistremerker er ikke tillatt. Gratis postskilt kan bestilles fra våre hjemmesider: www.frydenbergborettslag.no  Evt. Lapper vil bli fjernet uten varsel.

Rensing av sluk
Som en del av andelseiers plikter for vedlikehold av sin leilighet så minner vi alle beboere på at sluk i vasker, sluk i dusj og utløp for vann.


Ikke slipp inn uvedkommende
Sommeren er høytid for svindel og innbrudd. Vær ekstra nøye på hvem du slipper inn i blokka. Slipp kun i personer som skal til deg.

Brannbalkonger
Brannbalkonger i borettslaget er rømningsveier. Fra gelenderet til vegg skal det til enhver tid holdes 60cm fri for hindringer.  Styret og vaktmester går HMS-runder og vil fremover ta stikkontroller på balkongene.