Ordinær generalforsamling 2019

Det vises til borettslagslovens § 7-4: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan
utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

Frydenberg Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling 4. april 2019.

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende
senest 3. februar 2019.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av
generalforsamlingen må det:
– gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
– formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslag sendes til post@frydenbergborettslag.no. Du kan også levere ditt forslag i styrets postkasse i oppgang 11 E.

Med vennlig hilsen
styret